Oddelek za filozofijo FF UM in DAF vabita

na predavanje

izrednega profesorja dr.  Nuna Venturinha, Univerza NOVA, Lizbona, Portugalska:

Description of Situations: An Essay in Contextualist Epistemology (book presentation)

Opisi situacij: esej o kontekstualni epistemologiji (predstavitev nove monografije) 

Predavanje bo v torek 27. novembra 2018 ob 18.00 v predavalnici 2.9.

Prisrčno vabljeni!

Abstract/izvleček

In this seminar Nuno Venturinha will present the main arguments of his brand new book Description of Situations: An Essay in Contextualist Epistemology (Springer, 2018). This book approaches classic epistemological problems from a contextualist perspective. Venturinha takes as his point of departure the fact that we are situated beings, more specifically that every single moment in our lives is already given within the framework of a specific context in the midst of which we understand ourselves and what surrounds us. In the process of his investigation, Venturinha explores the works of key thinkers in epistemology. These include Bernard Bolzano, René Descartes, Gottlob Frege, Edmund Husserl, Immanuel Kant and Ludwig Wittgenstein, but also contemporary authors such as Stewart Cohen, Keith DeRose, David Lewis, Duncan Pritchard, Ernest Sosa and Charles Travis. Some of the topics covered are attributions of knowledge, the correspondence theory of truth, objectivity and subjectivity, possible worlds, primary and secondary evidence, skepticism, transcendentalism and relativism.

Nuno Venturinha bo predstavil glavne argumente iz svoje nove knjige Opisi situacij: esej iz kontekstualne epistemologije (Springer, 2018). Knjiga pristopa klasičnim problemom epistemologije iz kontekstualistične perspektive. Venturinha izhaja iz dejstva, da smo ljudje situirana bitja – vsak trenutek naših življenj se zgodi v okvirju specifičnega konteksta, znotraj katerega razumemo sebe in to, kar nas obkroža. V kontekstualistični luči se Venturinha posveti ključnim mislecem v zgodovini epistemologije (Bolzano, Descartes, Frege, Husserl, Kant in Wittgenstein) in sodobnim avtorjem, kot so Stewart Cohen, Keith DeRose, David Lewis, Duncan Pritchard, Ernest Sosa in Charles Travis. Knjiga obravnava ključne epistemološke teme, kot so pripisovanje vednosti, korespondenčna teorija resnice, objektivnost in subjektivnost, možni svetovi, primarne in sekundarne kvalitete, skepticizem, transcendentalizem in relativizem.

Nuno Venturinha je izredni profesor filozofije na Univerzi NOVA v Lizboni. Kot gostujoči profesor je poučeval še na univerzah v Lizboni, São Paulu in Valenciji, kot gostujoči raziskovalec pa deloval na univerzah v Bergnu, Innsbrucku, Oxfordu, Cambridgu and Helsinkih. Trenutno raziskuje o epistemologiji in filozofiji religije, posebej pri Wittgensteinu. Je vodja raziskovalnega projekta “Epistemologija religijskega prepričanja: Wittgenstein, gramatika in sodobni svet”  (2018-2021), ki ga financira Portugalska agencija za znanost in tehnologijo. Zraven zadnje monografije Description of Situations: An Essay in Contextualist Epistemology(Springer, 2018), je profesor Venturinha avtor številnih člankov ter urednik zbornikov Wittgenstein After His Nachlass (Palgrave Macmillan, 2010) in The Textual Genesis of Wittgenstein’s Philosophical Investigations (Routledge, 2013).