DAF – Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (Slovenian Society for Analytic Philosophy and Philosophy of Science)


Predsednik društva (President of the Society): red. prof. dr. Bojan Borstner (kontakt/contact)

Tajnik društva (treasurer): Tadej Todorović (kontakt/contact)

Upravni odbor (Administrative Committee): red. prod. dr. Danilo Šuster, red. prof. dr. Olga Markič

Nadzorni odbor (Supervisory Committee): red. prof. dr. Andrej Ule, red. prof. dr. Marko Uršič

Izdajateljski svet (Publishing Board): red. prof. dr. Bojan Borstner, prof. David Owens, prof. Elizabeth Valentine, dr. Bojan Žalec

Častno razsodišče (Honorary Tribunal): red. prof. dr. Božidar Kante, izr. prof. dr. Janez Bregant, dr. Žiga Knap


Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (DAF) združuje posameznike, ki jim je filozofija osnovna stroka ali poklic ali ki so posebej zainteresirani za razvoj filozofije, posebej analitične filozofije.

Zgodovina: Ustanovljeno je bilo 21. februarja 1991 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Prvi predsednik društva je bil zaslužni prof. dr. Frane Jerman.

Glavni nameni, cilji in naloge DAF: so ohranjanje, spodbujanje in podpiranje miselnega, znanstvenega in strokovnega dela na področju filozofije in sorodnih znanosti, ki sega od popularizacije filozofije in pedagoškega dela na vseh ravneh do vrhunskih dosežkov; poseben poudarek je na razvoju filozofije v Sloveniji, pa tudi na sodelovanju s sorodnimi organizacijami v tujini, npr. z evropskim združenjem za analitično filozofijo (ESAP). DAF izdaja znanstveni reviji Analiza in Acta Analytica.

Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (DAF) že od svoje ustanovitve organizira redna srečanja s predavanji in mednarodne simpozije, tudi s podporo Ministrstva za znanost in kasnejšega MŠZŠ. Na Bledu je že od leta 1993 v juniju potekajo mednarodni simpoziji s področja analitične filozofije. Simpozij pa se je še posebej uveljavil kot oblika sodelovanja med filozofi iz ZDA in Slovenije, saj je soorganizator iz ZDA (J. Biro, G. Mills, M. Engel). Prvi teden v juniju je tako tradicionalno rezerviran za konferenco, ki se posveča različnim področjem in temam analitične filozofije. Na konferenci je sodelovalo že več kot 200 aktivnih udeležencev.


The Slovenian Society for Analytic Philosophy and Philosophy of Science (DAF) is a place for those individuals that are professional philosophers, or those that regard philosophy as their vocation, or are just particularly interested in the development of philosophy, specifically analytic philosophy.

History: The society was established on the 21th of February, 1991, in Slovenia’s main cultural and congress centre Cankarjev dom in Ljubljana. Professor Emeritus prof. dr. Frane Jerman was its first President.

DAF’s main missions and goals: to preserve, encourage and support rational, scientific, and expert work in the field of philosophy and adjacent sciences and to promote philosophy and pedagogical work at all levels. DAF especially focuses on developing philosophy in Slovenia and connecting with similar organisations abroad, such as the European Society for Analytic Philosophy (ESAP). DAF also publishes two scientific journals, Analiza and Acta Analytica.

The Slovenian Society for Analytic Philosophy and Philosophy of Science has, since its inception, been organising regular lectures and international symposia, including those supported by the Ministry of Science, now the Ministry of Education, Science and Sport (MŠZŠ). Since June 1993, DAF has been organising the international symposium in analytic philosophy at Bled. The symposium also serves as a special kind of cooperation between Slovenian and USA philosophers, as our colleagues from the USA are always co-organising the event (e.g. J. Biro, G. Mills, M. Engel). The first week of June is thus traditionally reserved for the Bled conference, which deals with various topics and fields within the analytic tradition. Over 200 active participants have participated at the conference.