Analiza

ana2

Časopis za kritično misel

ISSN: 1408-2969

IZDAJATELJ

Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti

Aškerčeva 2

1000, Ljubljana

Slovenija

O REVIJI

Analiza je revija za analitično filozofijo, ki poudarja racionalni, argumentativni pristop k filozofskim problemom tako s teoretičnega kot praktičnega področja. V uvodniku prve številke, ki je izšla leta 1997, je takratno uredništvo prepoznalo tri razloge, ki so govorili v prid taki reviji. Prvič, omogočala naj bi nadaljnji razvoj analitične filozofije v Sloveniji. Drugič, domači publiki naj bi predstavljala svetovne domete analitične filozofije in pa domačo ustvarjanje. Tretjič, z razvijanjem slovenske terminologije in z zastavljanjem vprašanj ter iskanjem odgovorov, ki imajo izvor v tu in sedaj, naj bi skrbela za razvoj slovenske identitete.

Ti razlogi so relevantni še danes, se je pa skozi čas pokazalo, da ta vprašanja niso le filozofsko relevantna, temveč imajo širši domet. Revija je tako danes širše orientirana in objavlja članke, ki so zanimivi tudi za »nefilozofsko« publiko, predvsem članke s širšo kulturno vsebino (multikulturalizem, akulturacija, asimilacija, problem pravic kulturnih manjšin itn.) in članke s področja teorije umetnosti. Revija se na reflektiran in kritičen način ukvarja tudi z aktualnimi problemi, ki tarejo našo družbo (etična problematika, problem migracij, politična filozofija, socialni problemi družbe, izobraževanje itn.). V prihodnosti bomo še večjo pozornost posvetili filozofskim vprašanjem, ki jih odpirajo raziskovanja v sodobni kognitivni znanosti (npr. etične in družbene implikacije nevroznanosti in umetne inteligence).

Revija ima štiri številke letno, objavlja originalne članke, prevode temeljnih in aktualnih del ter recenzije knjig.

Revijo sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Indeksirana je v The Philosopher’s Index in Ulrich’s.

GLAVNI IN ODGOVORNI UREDNIK

Božidar Kante

UREDNIŠKI ODBOR

Smiljana Gartner, Maja Malec, Vojko Strahovnik, Toma Strle, Borut Trpin, Sebastjan Vörös

Izdajateljski svet

Bojan Borstner, David Owens, Matjaž Potrč, Marko Uršič, Matthias Varga von Kibéd, Elizabeth Valentine, Bojan Žalec

KONTAKT ZA VSO KORESPONDENCO (prispevki, naročila)

Analiza

Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti

Aškerčeva 2

1000 Ljubljana

Elektronski naslov: info-daf@guest.arnes.si