Kazala preteklih številk

Captureštevilka 3, leto XXII., 2018

FILOZOFIJA MED ZNANOSTJO IN KULTURO

Boris Vezjak: Znanost in logično mišljenje: razumevanje logičnih zmot pri otrocih

Smiljana Gartner: Spoštovanje individuuma in preseganje individualizma s feministično etiko in s filozofijo za otroke

Marjan Šimenc: Potenciali filozofije za otroke kot preventive proti nasilju

Rudi Kotnik: Dileme strukture v poučevanju filozofije za otroke

Ena Bissachi: Vloga spraševanja pri poučevanju predmeta Filozofija za otroke

Eva Marsal in Takara Dobashi: »Komu bi pomagal v življenjsko nevarnem položaju?«

Predstavitev kulturne primerjave med japonskimi in nemškimi osnovnošolci z upoštevanjem razlike med spoloma

(Prevedla Tanja Pihler)

UMETNINE MED ETIKO IN ESTETIKO

Neja Kaiser: Tone Kralj v treh možnih svetovih: zagovor eticizma

IDENTITETA MED DUŠEVNOSTJO IN MOŽGANI

Terence Horgan in John Tienson: Dekonstrukcija novovalovskega materializma

(Prevedel Vojko Strahovnik)

Capture številka 2, leto XXII., 2018

 

IZ INDIJSKE FILOZOFIJE

Katja Utroša: Osnovne kategorije indijske filozofske smeri nyāya

DILEME EVTANAZIJE II

Borut Ošlaj: Evtanazija – kritične pripombe in predlogi

Friderik Klampfer: 10 trdovratnih evtanazijskih mitov

MISELNI EKSPERIMENTI IN INTUICIJE

Nenad Miščevič: Miselni eksperiment – skica teorije

KLASIFIKACIJA VRST

Urška Martinc: Odnos med naravnimi in biološkimi vrstami

Captureštevilka 1, leto XXII., 2018

ŽIVLJENJE IN SMRT

Božidar Kante: Avtentičnost in neavtentičnost življenja v luči filozofov in literata: Heidegger, Sartre in Tolstoj

MED ZDRAVORAZUMSKIM IN ZNANSTVENIM REALIZMOM, MED EPISTEMOLOGIJO IN METAFIZIKO

Janez Bregant: Uganka zaznave in nekaj njenih rešitev

Danilo Šuster: Realizem za začetnike: skromnost in prevzetnost

Aljoša Toplak: Komentar k problemu nezamišljenih alternativ

Michael Devitt: Poddoločenost in zdravorazumski realizem

(Prevedel Danilo Šuster)

MONIZEM OBSTOJA IN TEORIJA ZMOTE

Vojko Strahovnik: Metafizični monizem, izjave o mnoštvu in zmerna teorija zmote

SVOBODA IN MORALNA ODGOVORNOST

Shaun Nichols, Joshua Knobe: Moralna odgovornost in determinizem: Kognitivna znanost o vsakdanjih intuicijah

(Prevedla Mojca Predovnik in Danilo Šuster)

Capture3-4, 2017

FILOZOFSKI, DRUŽBENI IN ETIČNI VIDIKI SODOBNIH KOGNITIVNIH TEHNOLOGIJ

Franc Mali: Razvoj novih tehnologij kot izziv sodobnim bioetičnim pogledom na človeka in svet

Dejan Savić: Etični pomisleki o filtriranju vsebin na družbenih omrežjih

Meta Kokalj in Anže Mihelič: Uvajanje eksperimentalnih kognitivnih tehnologij v terapevtično in družbeno prakso

Tjaša Zapušek: Umetna inteligenca in njena pravna ureditev

Toma Strle in Olga Markič: Nevroznanost in pravo:od redukcionizma do krožnosti nevroprava

Zvezdan Pirtošek: Možgani, nevrotehnologija in etika

Andrej Ule: Wittgensteinska kritika zamisli o mislečih strojih

WITTGENSTEINOVE FILOZOFSKE RAZISKAVE 

Urh Vele: Forma v službi metode: kako brati Wittgensteinove Filozofske raziskave

NA KRATKO O SVOBODI GOVORA

Borut Ošlaj: Svoboda svobode govora

Capture2, 2017

O EVTANAZIJI

Valentina Hribar Sorčan: Človekovo dostojanstvo v času umiranja in pravica do smrti

ARGUMENTACIJA IN LOGIKA

Danilo Šuster: Argument med obliko in vsebino

Nenad Smokrović: Normativnost logike in vsakdanja sklepanja

Boris Vezjak: Argumenti ad hominem: k zgodovinskemu izvoru

Nenad Miščević: Heidegger skozi argument

IZ ZGODOVINE ANALITIČNE FILOZOFIJE

C. A. Strong: Eseji o naravnem izvoru uma: III O razmerju navideznega do realnega

Capture1, 2017

SOMATSKI OZNAČEVALCI V NEVROZNANOSTI

Katarina Fatur: Kritični pregled hipoteze o somatskih označevalcih

POJAVNOST IN FIZIKALIZEM

Alen Lipuš: Strategija pojavnih pojmov: kritika in relevantnost

MISEL IN JEZIK

Aleš Žagar: Sapir-Whorfova hipoteza – wittgensteinovska perspektiva

ONTOEPISTEMOLOGIJA SOCIALNIH SISTEMOV

Bojana Jovićević: Luhmannova spoznavna teorija: oris ontoepistemologije socialnih sistemov

EVOLUCIJSKA PSIHOLOGIJA

Jakob Saje: Pregled temeljev evolucijske psihologije

IZ ZGODOVINE ANALITIČNE FILOZOFIJE

C. A. Strong: Eseji o naravnem izvoru uma: Uvod in I Nastanek čutnih podatkov: razdalja in velikost

Capture3-4,2016

MISELNI EKSPERIMENT V PLATONOVI DRŽAVI

Nenad Miščević: Platonova Država kot politični miselni eksperiment

FILOZOFIJA ZNANOSTI

Sebastjan Vörös in Blaž Cotman: Znanost proti psevdoznanosti: problem ali psevdoproblem?

Andraž Ivančič: Popperjev falzifikacionizem: kritični pregled

Nika Škof in Tadej Pirc: Nedosegljivost ideala znanstvene objektivnosti

FILOZOFIJA NARAVE

Peter Lukan: Temeljni pojmi Boškovićevega atomizma v perspektivi vznikanja moderne znanosti

PRAKTIČNA ETIKA

Nika Češnovar: Etični vidiki prekinitve aktivnega zdravljenja

Sandra Vajda: Abolicionizem in moralna dopustnost uporabe živali v raziskovalne namene

NATURALISTIČNI PRISTOP K SVOBODI IN MORALNOSTI

Šemsudin Džopa: Naturalistični vidiki svobodne volje in moralne odgovornosti

UTELEŠENA UMETNA INTELIGENCA

Tine Kolenik: Kaj imata skupnega Heidegger in Roomba: utelešena umetna inteligenca kot peskovnik kontinentalne filozofije

ZAVEST IN TELO

Martina Tomšič: Reprezentacije pri telesnem zavedanju

 

Capture2, 2016

MORALNA TEORIJA

Vojko Strahovnik: Razsežnosti moralne teorije

NEZDRUŽLJIVOST SVOBODE IN DETERMINIZMA

Tim Koprivnik: Zakaj nismo svobodni (v smislu moralne odgovornosti) in kaj iz tega (ne) sledi

FILOZOFIJA UMETNOSTI

Lea Lampret: Filozofija umetniškega sloga: kaj nam ima o umetniškem slogu povedati Kendall Walton?

FILOZOFIJA DUHA

Tadej Todorović: Večvrstna realizacija in Turingov test: preslikava

Alen Lipuš: Pojasnjevanje pojasnjevalne vrzeli

FILOZOFSKI RAZMISLEK O SUPERINTELIGENCI

Blaž Cotman: Izziv »superinteligence« – komentar k Bostromovi knjigi Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies (2014)

FILOZOFIJA EKONOMIJE

Brin Blatnik: Problem racionalnega agensa

RECENZIJA

Borut Trpin: L. A. Paul, Transformative Experience

 

Capture1, 2016

EPISTEMOLOGIJA NESTRINJANJA

Catherine Z. Elgin: Bojim se, da nimate prav

Danilo Šuster: Odločnost in spravljivost

PREPRIČANJE IN VERJETNOST

Adam Elga: Prepričanja o lastnem položaju in Trnuljčičin problem

David Lewis: Trnuljčica: Odgovor Elgu

Borut Trpin: O nenatančnih stopnjah prepričanj: primer meduzarja, Ellsbergov paradoks in Trnuljčičin problem

SODOBNO RAZISKOVANJE ODLOČANJA

Toma Strle: Odločanje: od laboratorija do resničnosti vsakdanjega življenja

MOŽGANI IN RAČUNALNIKI

Janez Bregant: Možgani v primežu računalnikov                                                                     

RECENZIJA

Blaž Cotman: W. James, Raznolikost religioznega izkustva: Študija človeške narave

Capture2-3, 2015

FILOZOFIJA IN TEORIJA KULTURE

Božidar Kante: Večkulturnost in vprašanje skupinskih pravic

Bhikhu Parekh: Barry in nevarnost liberalizma

Clifford Geertz: Debeli opisi: k interpretacijski teoriji kulture

POGOJNIKI IN VERJETNOST

Borut Trpin: Pogojniki in pogojne stopnje prepričanj

David Lewis: Verjetnost pogojnikov in pogojne verjetnosti

David Lewis: Boljša razlaga indikativnih pogojnikov

APOSTERIORNA NUJNOST

Alen Lipuš: Odgovor na Kripkejev izziv: kako se nam lahko zdi a posteriorna nujnost kontingentno resnična?

Capture1, 2015

FILOZOFIJA UMETNOSTI

Tim Koprivnik: Deabsurdizacija »umetnosti« z novim pogledom (novo definicijo in teorijo umetnosti)

VZROČNOST, EMERGENTIZEM IN SISTEMSKA KOMPLEKSNOST

Jana Logar: Problem navzdol usmerjene vzročnosti v luči teorije sistemske kompleksnosti

JEZIK IN INTENCE

Paul Grice: Pomen

MULTIKULTURALIZEM

Brian Barry: Multikulturalizem in skupine

Capture 4, 2014

DETERMINIZEM IN SVOBODNA VOLJA

Jan Łukasiewicz: O determinizmu

Danilo Šuster: Med resnico in neresnico

Marko Uršič: Prispevek k Jermanovi razpravi o Łukasiewiczevem problemu determinizma

Andrej Ule: Semantična nedoločenost in večvrednostna logika

FILMSKA TEORIJA

Gregory Currie: Mit iluzije in Vtis narave

Capture3, 2014

DILEME SMRTNE KAZNI

Friderik Klampfer: Pravičnost kaznovanja med zasluž(e)nostjo in ne-diskriminacijo: primer smrtne kazni

FILOZOFIJA JEZIKA

Nenad Miščevič: Dummett o slabšalnicah – zagovor in predlog

KANTOVA ESTETIKA

Božidar Kante: Smoter, estetske ideje in moralnost

FILMSKA TEORIJA

Noël Carroll: Film kot umetnost

Murray Smith: Gangsterji, kanibali, esteti ali očitno perverzne vdanosti

 

Capture1-2, 2014

DILEME SMRTNE KAZNI

Friderik Klampfer: Smrtna kazen in pravica do življenja

STROJI, ZAVEST IN FENOMENOLOGIJA

Janez Bregant: Stroji in zavest: problem takšnosti

ESTETIKA NARAVE – NOVI POGLEDI

Blaž Mazi: Predlog za globoko estetiko narave

IZ INDIJSKE FILOZOFIJE

Tina Košir Mazi: Dhvani (»nakazani pomen«) v kontekstu srednjeveške indijske poetike, filozofije jezika in ontologije monističnega kašmirskega šivaizma

WITTGENSTEIN IN SKEPTICIZEM

Špela Vidmar: O Gotovosti in epistemologija

Capture4, 2013

KANT IN PIKTORESKNO

Božidar Kante: Leibniz in Kant o popolnosti in pojem piktoresknega pri Kantu

KOZMOLOŠKI ARGUMENT

Blaž Cotman: Craigov kalām kozmološki argument za obstoj Boga stvarnika – poskus kritične analize

TEORIJA METAFORE

Borut Trpin: »Sreča […] na tehtnici«: kognitivna analiza ravnotežnostnih metafor v Shakespearovem Rihardu ll

Mark Johnson in George Lakoff: Zakaj kognitivno jezikoslovje zahteva utelešeni realizem?

JEZIKOSLOVJE: EMPIRIZEM ALI RACIONALIZEM

Varja Štrajn: Racionalizem kot temelj gramatične razlage jezika

FILOZOFIJA MATEMATIKE

Paul Benaceraff: Matematična resnica

FREGE IN FILOZOFSKA ANALIZA

Borut Cerkovnik: Frege in filozofska analiza

Capture3, 2013

FILOZOFIJA M. DUMMETTA

Andrej Ule: O nekateiih Dummettovih argumentih za antirealizem

Marko Uršič: Dummettovo »doseganje preteklosti«, vprašanje subjekta in multiverzum

Danilo Šuster: Dummett, pogojniki in fatalizem

Maja Malec: Kripke in Dummett o možnosti obstoja samorogov

FUNKCIONALIZEM IN VPRAŠANJE UMETNE INTELIGENCE

Janez Bregant: Funkcionalizem, računalniki in »kitajska soba«

IZ ZGODOVINE FILOZOFIJE

Peter Lukan: Aristotel in pojem naključja

 

Capture1-2, 2013

KOGNITIVNE ZNANOSTI: ZAVEST, IZKUSTVO IN NEVROFENOMENOLOGIJA

Sebastjan Vörös: Pogled od nekod: od autopoiesis do udejanjene kognicije

Urban Kordeš: Negotova pot: od izkustva do empiričnega podatka

Toma Strle: Uganka izkustva: vloga prvo- in drugoosebnih metod v kognitivni znanosti

David J. Chalmers: Kaj pomeni soočiti se s problemom zavesti?

Francisco J. Varela: Nevrofenomenologija: metodološka rešitev za težki problem

HEVRISTIKE

Tjaša Slevec: Hevristike, spontane miselne strategije intuitivnega načina mišljenja

 

Capture4, 2012

ČEMU ŽIVETI?

Friderik Klampfer: Eksistencialni obup in smisel življenja

POLITIČNA FILOZOFIJA IZ NASLONJAČA

Nenad Miščević: Politika iz naslonjača

BOLONJSKA REFORMA, TRG IN GLOBALIZACIJA

Rudi Kotnik: Nova pedagoška paradigma bolonjskega procesa kot racionaliziran mit

HUME: UM JE SUŽENJ UTRPEVANJ

David Hume: Razprava o človekovi naravi

 

Capture3, 2012

KAJ JE METAFIZIKA?

Danilo Šuster: In kaj (sploh) je (to) metafizika?

Theodore Sider: Konstitucija

PROBLEMI UTELEŠENJA

Jernej Sever: Empirične in fenomenološke razsežnosti utelešenja in umeščenosti v okolje v tradiciji taiji quana

IMIGRACIJA

Chandran Kukathas: Primer za odprto imigracijo

INTUICIJE V MATEMATIKI

Philip Kitcher: Matematična intuicija

IZ ZGODOVINE FILOZOFIJE

John Locke: Prva knjiga o prirojenih pojmih

 

Capture1-2, 2012

FILOZOFSKI PROBLEMI UMETNE INTELIGENCE

Janez Bregant: Turing se je motil

SOCIALNA PRAVIČNOSTIN KOZMOPOLITIZEM

Milan Franc: Kritični razmislek o relevantnosti Rawlsovega Prava narodov

FILOZOFIJA ZNANOSTI

Mitja Bek: Teorija strun in problem razmejitve

Imre Lakatos: Uvod: Znanost in psevdoznanost

OKOLJSKA ETIKA

Dejan Savič: Ali tradicionalna etika zadostuje za soočanje z izzivi podnebnih sprememb ali pa potrebujemo novo etiko?

PROBLEM MIGRACIJ

David Miller: Imigracija: primer za omejevanje

KRITIČNI PRIKAZI

David Enoch: Taking Morality Seriously: A Defence of Robust Realism

 

Capture4, 2011

SOCIALNA FILOZOFIJA: GLOBALNA PRAVIČNOSTIN TOLERANCA

Milan Franc: Beitzov model globalne pravičnosti: globalna redistribucija, II. del

Mitja Sardoč: Toleranca v sodobni pluralni družbi

FILOZOFIJA LUDWIGA WITTGENSTEINA

Urh Vele: Predstavitev in kritika Kripkejeve interpretacije Wittgensteinovih Filozofskih raziskav

Saul A. Kripke: Wittgenstein o pravilih in zasebnem jeziku

FOTOGRAFIJA IN UMETNOST

Roger Scruton: Fotografija in reprezentacija

 

Capture3, 2011

VZROČNOST

Danilo Šuster: Lewisova teorija vzročnosti

David Lewis: Vzročnost kot vpliv

DEMOKRACIJA, ENAKOST IN PRAVIČNOST

Milan Franc: Beitzov model globalne pravičnosti: globalna redistribucija, I. del

FILOZOFIJA MATEMATIKE

Iris Merkač: Rene Descartes o matematičnih esencah

FILOZOFIJA FRANZA BRENTANA

Alfred Kastil: Filozofija Franza Brentana, predstavljena za gospo Sophie Brentano

Tanja Pihlar: Pogovor s Thomasom Binderjem o zapuščini Franza Brentana

Capture1-2, 2011

POUČEVANJE FILOZOFIJE SKOZI LITERATURO

Rudi Kotnik: Med literaturo in filozofijo: didaktična vprašanja ob Schlinkovem romanu Bralec

DEMOKRACIJA, ENAKOST IN PRAVIČNOST

Milan Franc: Heldov model globalne pravičnosti: globalni kozmopolitizem

FENOMENOLOGIJA IN ZUNANJI SVET

Matjaž Potrč: Bogati svet tubiti v kadi: enakost možganov v kadi vašemu izkustvenemu svetu

FILOZOFIJA MATEMATIKE

Iris Merkač: Uvod: pomen matematičnih objektov v filozofiji matematike

Majda Trobok: Uvod

Øystein Linnebo: Platonizem v filozofiji matematike

Stewart Shapiro: Modalnost in ontologija

 

Capture4, 2010

EPISTEMOLOGIJA

Danilo Šuster: O zahtevi po pravem začetku

Richard Robinson: Prosjačiti za vprašanje (petitio)

Dositej Dereta: Kontekstualizem kot rešitev skepticizma

FILOZOFIJA IN UMETNA INTELIGENCA

Janez Bregant: Ali lahko stroj misli?

FIKCIJA IN ČUSTVA

Kendall L. Walton: Strah pred fikcijo

IZ ZGODOVINE FILOZOFIJE

John Locke: II. knjiga O idejah na splošno in njihovem izvoru; Nekateri nadaljnji premisleki, ki zadevajo naše enostavne ideje; O identiteti in različnosti

 

Capture3, 2010

FILOZOFIJA JEZIKOSLOVJA

Božidar Kante: Jezik: kaj in za kaj?

IZ ZGODOVINE KITAJSKE FILOZOFIJE

Jana Rošker: Ti, pa jaz, pa židana marela – struktura odnosov in kitajska epistemologija

FILOZOFIJA DUHA

John M. Kennedy in John Vervaeke: Kako telo utemeljuje duh? Margaret Wilson, ponotranjenje in metafora

ETIKA ODPUŠČANJA

Alice MacLachlan: Odpuščanje in moralna solidarnost

Meir Dan-Cohen: Revidiranje preteklosti: o metafiziki kesanja, odpuščanja in pomilostitve

KRITIČNI PREMISLEKI

Friderik Klampfer: O praktični etiki Petra Singerjag

 

Capture1-2, 2010

 

IZ ANTIČNE FILOZOFIJE

Boris Vezjak: Vprašanje sebstva in vednosti pri Platonu

JEZIK IN INTUICIJE

Nenad Miščević: Kompetentni glasovi: teorija intuicij

Ivana Kisegi: Kaj imata skupnega jezik in elektron?

NEVROTEOLOGIJA IN NEVROZNANOST

Sebastjan Vörös: Blišč in beda nevroteologije

Toma Strle: Mentalni trening, meditacija in povečanje svobode

POJEM ŽIVLJENJA, INTRINZIČNA VREDNOST IN TEMELJNA DOBRA

Pia Valenzuela: O »novi teoriji naravnega zakona«

Jerrold Levinson: Intrinzična vrednost in pojem življenja

 

Capture4, 2009

 

KOZMOLOGIJA IN ZNANOST

Marko Uršič: Paradoksi transfinitne kozmologije

Sašo Dolenc: Eksperimentalna metafizika in informacijska interpretacija kvantne fizike

Peter Lukan: Werner Heisenberg o problemu jezika v kvantni mehaniki

LIBET IN SVOBODNA VOLJA

Anton Mohorčič: Libetove pol sekunde

ONTOLOGIJA FIKCIJSKIH LIKOV

Amie Thomasson: Fikcijski liki kot abstraktni artefakti

Richard Mark Sainsbury: Fikcijske bitnosti so abstraktni artefakti

 

Capture3, 2009

 

SVOBODA IN DETERMINIZEM

Danilo Šuster: »Modalni katapult« in argument za nezdružljivost

Peter van Inwagen: Modalni argument za inkompatibilizem

David Lewis: Ali imamo svobodo kršitve zakonov narave?

FEMINIZEM: »MOŠKO« IN »ŽENSKO« V FILOZOFIJI

Smiljana Gartner: Družbeni spol in povezovalne vrline

Karen J. Waren: Moč in obeti ekološkega feminizma

Virginia Held: Skrb kot praksa in vrednota

Genevieve Lloyd: »Moškost« razuma

LOCKE IN BARVE

Karmen Marguč: Lockova razlaga barv

 

Capture1-2, 2009

 

ZAVEST IN INTENCIONALNOST

Franz Brentano: Elementi zavesti

Mauro Antonelli: Franz Brentano in ponovno odkritje intencionalnosti. Popravek običajnih napačnih razumevanj in razlag

MORALNA FILOZOFIJA R. M. HAREA

R. M. Hare: Struktura etike in moralnosti

Vojko Strahovnik: Moralna filozofija R. M. HAREA: univerzalni preskriptivizem in utilitarizem dveh ravni

ESTETIKA NARAVE

Božidar Kante: Lepa duša in narava ali kar se nas tiče, smo že razglasili, da sta lepota in dobro še vedno eno in isto

FILM IN PSIHOANALIZA – KRITIKA

Noëll Carroll: Obeti filmske teorije: osebna ocena

 

Capture4, 2008

ETIKA IN POLITIČNA FILOZOFIJA

Friderik Klampfer: Raziskave na embrionalnih matičnih celicah in moralni status človeških zigot in zgodnjih embrijev

Nenad Miščević: Katera vojska sadi rožice: nedopustnost vojne in osnove institucionalnega pacifizma

EPISTEMOLOGIJA IN NARAVNI ZAKONI

Miklavž Vospernik: Kontingentnost naravnih zakonov kot antropocentrična projekcija

David Hume: O ideji nujne povezave

ESTETSKE LASTNOSTI

Jerrold Levinson: Kaj so estetske lastnosti?

 

Capture3, 2008

DEONTIČNA LOGIKA IN MORALA

Danilo Šuster: Uvod v deontično logiko

Vojko Strahovnik: Moralne dileme in moralna teorija

B. A. O. Williams: Etična konsistentnost

NARAVNA IN UMETNIŠKA LEPOTA

Božidar Kante: Naravna in umetniška lepota pri Kantu: svobodna in zgolj pripadajoča (pogojna, odvisna) lepota

Frank Sibley: Estetski pojmi

 

Capture1-2, 2008

EPISTEMOLOGIJA IN KOZMOLOGIJA

Marko Uršič: Videti pomeni »potipati s pogledom« – kozmološka razmišljanja o Merleau-Pontyjevi percepciji prostora

Boran Berčić: Relativizem

MORALNA TEORIJA ZMOTE

Vojko Strahovnik: Teorija zmote: moralni kognitivizem in irealizem

J. L. Mackie: Subjektivnost vrednot

FILOZOFIJA UMETNOSTI IN ESTETIKA NARAVE

Polona Tratnik: Filozofija umetnosti in umetnostne zgodovine ter teza o »koncu umetnosti« pri Arthurju C. Dantoju

Allen Carlson: Cenjenje in naravno okolje

Noël Carroll: O tem, kako nas gane narava: med religijo in naravno zgodovino

VARIA

Miklavž Vospernik: Slabosti šibke nujnosti zakonov narave

 

Capture4, 2007

EPISTEMOLOGIJA G. E. MOORA

G. E. Moore: Dokaz zunanjega sveta

G. E. Moore: Štiri oblike skepticizma

G. E. Moore: Gotovost

Danilo Šuster: Tri poti G. E. Moora

Andrej Ule: Moorov »dokaz« zunanjega sveta in skupno znanje

MORALNA FENOMENOLOGIJA, MORALNI REALIZEM

Jonathan Dancy: Dve pojmovanji moralnega realizma

Vojko Strahovnik: Moralna fenomenologija in fenomenološki argumenti

REPREZENTACIJA V VIZUALNI UMETNOSTI

Kendall L. Walton: Prozorne slike: o naravi fotografskega realizma

Richard Wollheim: O slikovni reprezentaciji

WITTGENSTEIN

Borut Cerkovnik: Vsebina sedme teze Logično filozofskega traktata

DIALOG

Tomaž Grušovnik: Wittgensteinova zasebnost

 

Capture3, 2007

POUČEVANJE FILOZOFIJE

Rudi Kotnik: Bolonjska prenova in filozofija

Andrej Adam: Razumnost – ideal izobraževanja

ONTOLOGIJA UMETNOSTI

Joseph Margolis: Ontološka posebnost umetnin

Peter Kivy: Platonizem v glasbi: nekakšna obramba

FILOZOFIJA LUDVIKA BARTLJA

Tanja Pihlar: Ludvik Bartelj (1913 – 2006)

Ludvik Bartelj: Globinski razum

VARIA

Danilo Šuster: Kontekstualizem, protidejstveniki in realizem

Miklavž Vospernik: Kontingentnost in nujnost naravnih zakonov

Dunja Jutronić: Nove hipoteze o izvoru jezika

Marko Uršič: Znanost kot komunikacijska mreža – kaj pa filozofija?

 

Capture1-2, 2007

Nenad Miščević: Modeliranje intuicij in miselni eksperimenti

James Robert Brown: Odgovor na Miščevićev članek

INTENCE IN UMETNOST

W. K. Wimsatt, ml. in Monroe Beardsley: Intencionalna zmota

Kendall L. Walton: Kategorije umetnosti

Božidar Kante: Intenca in umetnina

MENTALNA VZROČNOST

Daniel M. Wegner in Thalia Wheatley: Navidezna mentalna vzročnost (Izvori občutka volje)

Capture1-2, 2006

Rudi Kotnik: Kurikularne dileme problemskega pouka filozofije

(IN)DETERMINIZEM IN SVOBODA

Robert Kane: Svobodna volja: nove smeri starodavnega problema

Danilo Šuster: Problem metafizične svobode

FILOZOFIJA V FILMU

Christopher Grau: Večno sonce brezmadežnega uma in moralnost spomina

RAZUMEVANJE IN UMETNA INTELIGENCA

Tomaž Strgar: Stroji, mišljenje in inteligenca

GRAŠKA FILOZOFSKA ŠOLA

Maria Elisabeth Reicher: Graška šola predmetnostne teorije

Tanja Pihlar: Genetično-dinamična psihologija pri poznem Webru

RECENZIJE

Die Natur des Sollens

Metaethics after Moore

 

Capture4, 2005

Miklavž Vospernik: Meritve ter opazljivo in neopazljivo v znanosti

VÉDENJE IN SKEPTICIZEM

Roderick M. Chisholm: Teorija spoznanja

Danilo Šuster: Internalizem in skepticizem

»OBNAVLJANJE« NARAVE

Robert Elliot: Ponarejanje narave

Eric Katz: Velika laž: človeška obnova narave

INTUICIONIZEM V ETIKI

H. A. Prichard: Ali moralna filozofija temelji na zmoti?

Vojko Strahovnik: Intuicionizem, moralni konflikt in pluralizem dolžnosti

IZ ZGODOVINE FILOZOFIJE

Maja Lovrenov: Pojem in funkcija pri Fregeju in Cassirerju

 

Capture3, 2005

Nenad Miščević: Filozofija med znanostjo in humanističnimi vedami

Tomaž Jereb: Problemi korespondenčne teorije resnice

PARTIKULARIZEM V UMETNOSTI

Frank Sibley: Partikularnost, umetnost in vrednotenje

Božidar Kante: Generalizem in partikularizem v estetiki: Sibley in Dancy

KONCEPTUALNA ANALIZA DUHA

Ludwig Wittgenstein: Modra knjiga (prva tretjina)

Gilbert Ryle: Descartesov mit

Tomaž Grušovnik: Wittgenstein in Ryle o filozofiji psihologije

Capture1-2, 2005

France Veber: Občutki in filozofski pogled na svet

Tanja Pihlar: Znanstvena zapuščina Franceta Webra (1890-1975)

RESNICA (ANDREJ ULE: DOSEGLJIVOST RESNICE)

Andrej Ule: Oblike skepse o resnici

Danilo Šuster: Skepticizem in prenos vednosti

Matjaž Potrč: Varčni realizem in navidezno posamezna pomenska normativnost

Boris Vezjak: Kriterij resnice in antični skepticizem

Franc Mali: Družbena sistemska teorija resnice kot epistemska teorija resnice

Urban Kordeš: Resnica je konstrukt

Sašo Dolenc: Eksperimentiranje ali zasliševanje narave z mučenjem

Vojko Strahovnik: Uletova kritika horganove teorije resnice kot posredne korespondence

Tomaž Jereb: Dosegljivost resnice in realistična teorija

Borut Cerkovnik: Slika in resnica

Capture4, 2004

Milan Franc: Nozickova teorija pravičnosti: pravičnost kot upravičenost

Miklavž Vospernik: Vzročnost, znanost, tehnologija

SVOBODA IN VOLJA

Harry G. Frankfurt: Svobodna volja in pojem osebe

Danilo Šuster: Hierarhija volje in svoboda

RESNICA IN KORESPONDENCA

Bertrand Russell: O naravi resnice in neresnice

J. L. Austin: Resnica

P. F. Strawson: Resnica

Capture3, 2004

Boran Berčić: Smrt

DUH IN TELO

Tyler Burge: Vzročnost duha in telesa ter pojasnjevalna praksa

Janez Bregant: Kritika Burgove rešitve mentalne vzročnosti

Paul M. Churchland in Patricia S. Churchland: Interteoretska redukcija: področni vodnik za nevroznanstvenike

Sebastjan Vörös: Novi val redukcionizma

VRLINSKA EPISTEMOLOGIJA

Linda Zagzebski: Iskanje izvora spoznavnega dobra

Vojko Strahovnik: Uvod v vrlinsko epistemologijo

RECENZIJA

Etiški pojmovnik

Capture1-2, 2004

METAFIZIKA SMRTI

Friderik Klampfer: Ali je odločitev za predčasno smrt lahko razumna?

Thomas Nagel: Smrt

Joseph Raz: Vrednost ostajanja pri življenju

ARISTOTELOV »PERI IDEON«

Aristotel: O idejah

Boris Vezjak: Gigantomahija glede idej: Aristotel proti Platonu

HUME IN JAZ

David Hume: O osebni identiteti

Tomaž Grušovnik: Jaz sem le jaz, ki se mi zdi

FILOGENEZA ČLOVEKOVE JEZIKOVNE ZMOŽNOSTI

Sašo Živanović: O razvoju jezika

Capture4, 2003

Marko Uršič: Racionalne predpostavke in meje kozmologije

ANALITIČNO POJMOVANJE VZROČNOSTI

G. E. M. Anscombe: Vzročnost in determinacija

Danilo Šuster: Vzročnost

SENTIMENTALNOST V UMETNOSTI

Robert C. Solomon: V zagovor sentimentalnosti

Božidar Kante: Kaj je narobe s sentimentalnostjo?

RAWLSOVA TEORIJA PRAVIČNOSTI

John Rawls: Teme v kantovi filozofiji morale

Milan Franc: Pravičnost kot poštenost

RECENZIJA

Osnove logike

Capture3, 2003

 

Janez Bregant: Ekstrinzičnost mentalnih lastnosti kot problem mentalne vzročnosti

ETIČNI PARTIKULARIZEM

Jonathan Dancy: Etični partikularizem in moralno pomembne lastnosti

Vojko Strahovnik: Oris moralnega partikularizma

OB FILOZOFIJI UMETNOSTI B. KANTETA

Nenad Miščević: Estetske lastnosti: vloga ponovljene odvisnosti od odzivov

Lev Kreft: Marcel Duchamp in Andy Warhol

Boris Vezjak: Kaj stoik vidi na sliki? (umetnost kot reprezentacija in stoiška teorija predstave)

Janez Vrečko: Poezija kot posnemanje

Matjaž Potrč: Lepi vzorci

Bojan Žalec: (A)transcendentnost estetike na slovenskem: primer Vebra in Kanteta

Marija Švajncer: Refleksija o filozofiji umetnosti

Capture1-2, 2003

Igor Primorac: Domoljubje: deflacijsko pojmovanje

Janez Bregant: Anomalni monizem kot problem mentalne vzročnosti

PORNOGRAFIJA IN ČLOVEKOVE PRAVICE

Božidar Kante: Uvod v razpravo o pornografiji

Ronald Dworkin: Ali imamo pravico do pornografije?

Catharine A. MacKinnon: Kleveta in diskriminacija

Michael C. Rea: Kaj je pornografija?

RECENZIJA

Philosophy of Mind and Cognition

Capture4, 2002

Friderik Klampfer: Spoštovanje človekovega dostojanstva, nedostojno življenje in dostojanstvena smrt

FILOZOFIJA SAULA KRIPKEJA

Saul Kripke: Identiteta in nujnost

Nenad Miščević: Kripkejev zagovor esencializma

Danilo Šuster: O nujnosti a posteriori

Andrej Ule: Ali je identiteta res nujna?

Matevž Konte: O imenih in identiteti

Capture3, 2002

USODA

Boran Berčić: Usoda

Richard Taylor: Usoda

ARGUMENT IZ ILUZIJE

A. J. Ayer: Argument iz iluzije

J. L. Austin: [Argument iz iluzije]

Smiljana Gartner : Argument iz iluzije – obramba posrednega realizma

REFORMIRANA EPISTEMOLOGIJA

Alvin Plantinga: Teizem, ateizem in racionalnost

Alvin Plantinga: Reformirana epistemologija

Gorazd Andrejč: Alvin Plantinga in ustrezna temeljnost religioznih prepričanj

Capture1-2, 2002

Olga Markič: Emergenca

DIALOG

Friderik Klampfer: Razpravi o uzakonitvi evtanazije na rob

Zofijini ljubimci: Podpora in pohvala nizozemskemu senatu

Vojko Flis: Pravica do lepe smrti

Zofijini ljubimci: O domnevno grdem obrazu lepe smrti

Vojko Flis: Autopoesis euthanasiae

FILOZOFIJA DAVIDA LEWISA

Danilo Šuster: David Lewis

David Lewis: Resnica v fikciji

David Lewis: Akademska imenovanja: čemu ignorirati prednost resničnega stališča?

Vojko Strahovnik: David Lewis o toleranci

Danilo Šuster: Lewisova teorija protidejstvenikov

Nenad Miščević: Kontekstualizem in skepticizem

Matjaž Potrč: Lewisov enkratni pomen

Bojan Žalec: Vrednotenje in želja

IZ ZGODOVINE FILOZOFIJE

Matija Arko: Fregejevo pojmovanje eksistence

RECENZIJA

New Essays on the A Priori

Capture4, 2001

Andrej Ule: Paradoks lažnivca – morda neresničen

Damjan Bojadžiev: Negacija in avtoreferenca v paradoksih in izrekih

DIALOG

Danilo Šuster: Skeptikov izziv

Andrej Ule: Še o odgovoru skeptiku

FILOZOFIJA W. V. QUINA

W. V. Quine: O tem, kar obstaja

W. V. Quine: Dve dogmi empirizma

Bojan Borstner: Dve dogmi, ontološka zavezanost, prevedljivost in problem inkomenzurabilnosti

Bojan Žalec: Nedogmatičnost in pragmatizem Quinovega empirizma

Valter Motaln: Quine o eksistenci in kvantifikaciji

RECENZIJA

Frege: Osnove aritmetike in drugi spisi (Matija Arko)

Capture3, 2001

Igor Primorac: Nedotakljivost civilistov v teoriji pravične vojne Michaela Walzerja

Nenad Miščević: Namišljene skupnosti in njihov moralni položaj: primer nacije

Miklavž Vospernik: Razlikovanje med teorijskim in observacijskim v filozofiji znanosti

SVOBODA IN DETERMINIZEM

J. J. C. Smart: Ali ima robot lahko svobodno voljo?

Danilo Šuster: Sestavljanka o svobodi

IZ ZGODOVINE FILOZOFIJE

Sašo Dolenc: Paradoks časa

Bogomil Kropej: Vebrova kritika posrednih teorij zaznavanja

RECENZIJA

Pametne odločitve: praktični vodnik za sprejemanje boljših odločitev (O. Markič)

 

Capture1-2, 2001

Friderik Klampfer: Reproduktivne pravice staršev, interesi otrok in oploditev z biomedicinsko pomočjo

Boris Vezjak: Argumentacija o »tretjem človeku« v spisu Peri ideon

Janez Bregant: Problem duha in telesa in argument iz supervenience

OSEBNA IDENTITETA

John Perry: Dialog o osebni identiteti in nesmrtnosti

Derek Parfit: Osebna identiteta

Jurij Simoniti: Parfit o osebni identiteti in preživetju

ZNANOST IN ANARHIZEM

Paul Feyerabend: Teze za anarhizem

Andrej Adam: Feyerabend in kritični racionalizem

RECENZIJA

Contemporary Philosophy of Mind

 

Capture3-4, 2000

Dunja Jutronić: Filozofska stališča pri preučevanju idiolekta in sociolekta

IZ ZGODOVINE ESTETIKE

Arthur Danto: Podeljevanje umetniškega statusa realnim predmetom: svet umetnosti

George Dickie: Kaj je umetnost? Institucionalna analiza

Božidar Kante: Oko, realni predmet in svet umetnosti – I. del: o tistem, česar oko ne more izslediti

ČUDEŽI

Marko Uršič: Spinoza o naravnih zakonih, Bibliji in čudežih

Baruch de Spinoza: O čudežih

Gorazd Andrejč: Narava čudežev

VÉDENJE IN PREPRIČANJE

John Cook Wilson: Relacija védenja do mišljenja

H. H. Price: Nekaj premišljevanj o prepričanju

Harold Arthur Prichard: Vedeti in biti prepričan

Andrej Ule: Znanje in prepričanje

POROČILO

Odvisnostne in dinamične kategorije: Bolzano International Schools in Cognitive Analysis 2000

 

Capture2, 2000

Nenad Miščević: Stopnjeviti kozmopolitizem

Bojan Borstner: Hume in Kant

DIDAKTIKA POUKA FILOZOFIJE

Rudi Kotnik: Didaktični pristop k temeljnim pojmom fenomenologije s pomočjo Gestalt terapije

METAFIZIKA MOŽNIH SVETOV

Stephen Read: Nejeverno strmenje: možni svetovi

Robert C. Stalnaker: Možni svetovi

Danilo Šuster: Možni svetovi in pojasnilo modalnosti

RECENZIJA

The Nature of all Being (A Study of Wittgenstein’s Modal Atomism)

Capture1, 2000

Dieter Birnbacher: O javni vlogi moralnih filozofov

Igor Primorac: Pravičnost za homoseksualce

IZ ZGODOVINE ETIKE

[Aristoteles]: Peri aretes (O vrlini)

Boris Vezjak: Nekaj pripomb k psevdoaristotelskemu spisu »Peri aretes« in sodobni etiki vrline

Philippa Foot: Vrline in hibe

ETIKA IN FEMINIZEM

Marija Švajncer: Resignirana pisava o ženskem vprašanju

Martha Nussbaum: Popredmetenje

Debra Satz: Trgovanje z ženskim reproduktivnim delom

POROČILO

Slovenska analitična filozofija 2000

 

Capture3-4, 1999

Matjaž Potrč: Nenaključnost sestavljenosti

Andrej Ule: Gotovost v sledenju pravilom zavrača skepticizem

Miklavž Vospernik: O realnosti števil
FILOZOFIJA JEZIKA MICHAELA DUMMETTA

Michael Dummett: Resnica

Michael Dummett: Wittgensteinova filozofija matematike

Majda Trobok: Dummett o Wittgensteinovi filozofiji matematike

Michael Dummett: Metafizične razprave o realizmu

Fabrice Pataut: Intervju z Michaelom Dummettom

RECENZIJA

Alle radici del movimento fenomenologico

 

Capture2, 1999

Elvio Baccarini: Evtanazija in samomor z zdravnikovo pomočjo

Damjan Bojadžiev: Refleksivno širjenje refleksivnega sistema

FILOZOFIJA DUHA

Janez Bregant: Supervenienca

Frank Jackson: Epifenomenalne takšnosti

Ciril Kosednar: Jackson in Nagel o takšnostih

IZ ZGODOVINE ESTETIKE

Morris Weitz: Vloga teorije v estetiki

Božidar Kante: Umetnost in vprašanje njene definicije

RECENZIJA

Uvod v teorijo demokracije

 

Capture1, 1999

Nenad Miščević: Uvod v spoznavno teorijo

Arne Markusović: Fundacionalizem

Janez Bregant: Odgovori na antiredukcionistovo dilemo

IZ ZGODOVINE FILOZOFIJE

David Hume: O merilu okusa

Božidar Kante: Okus: na presečišču objektivnega in subjektivnega

Matija Arko:  O Humovi estetiki

PREVOD IN KOMENTAR

Thomas S. Kuhn: Funkcija miselnih eksperimentov

Gorazd Andrejč: Kako razumeti miselne eksperimente?

RECENZIJE

Republicanism: A Theory of Freedom and Government

Darwin’s Dangerous Idea

 

Capture2-3, 1998

Nenad Mišević: Uvajanje v intuitivno védenje

Mitja Peruš: Takšnosti (kvalije) fenomenalne zavesti

(NE)REALNOST ČASA

J. M. E. McTaggart: Nerealnost časa

Danilo Šuster: McTaggartov »dokaz«

FILOZOFIJA DUNAJSKEGA KROGA

Moritz Schlick: Preobrat filozofije

Carl G. Hempel: O teoriji resnice logičnih pozitivistov

Boran Berčić: Pozitivistična kritika cogita II

Borut Cerkovnik: Wittgenstein in Dunajski krog

PREVOD

Tim Crane: Uganka reprezentacije

Scott A. Shalkowski: Koga zanima tradicionalna teologija ali kaj je problem pri problemu zla

RECENZIJE

Politika čustvene identifikacije

Logika znanstvenega odkritja

Operationen und Regeln bei Wittgenstein:Vom logischen Raum zum Regelraum

 

Capture1, 1998

Elvio Baccarini: Etična vprašanja v zvezi s presajanjem organov

Friderik Klampfer: Pojem in teorije motiva(cije) za ravnanje

Janez Bregant: Antiredukcionistova dilema

IZ ZGODOVINE FILOZOFIJE

Boran Berčić: Pozitivistična kritika cogita I

Boris Vezjak: Matematizacija dobrega: matematika kot način utemeljitve reda stvari

AFERA SOKAL

Alan Sokal: Eksperimenti fizika z znanostmi o kulturi

Alan Sokal: Prekoračenje meja: na poti k transformacijski hermenevtiki kvantne gravitacije

Bruce Robbins & Andrew Ross: Odgovor uredništva revije Social Text Alanu Sokalu

Alan Sokal: Odgovor uredništvu Social Texta

Andrej Ule & Slavko Hozjan: Sokalova potegavščina

PREVOD IN KOMENTAR

Fred Dretske: Ali je inteligenca lahko umetna?

Anton Mohorčič: Ali je inteligenca sploh možna?

RECENZIJE

Journey to the Centers of the Mind: Toward a Science of Consciousness

Splav – za in proti [Pobačaj – za i protiv]

 

Capture3-4, 1997

Nenad Miščević: Ali sta nacionalizem in liberalizem združljiva?

Nenad Smokrović: Ali ljudje sklepajo racionalno?

IZ ZGODOVINE FILOZOFIJE

Frane Jerman: Husserlova koncepcija logike

DIALOG

Tine Hribar & Bojan Borstner: O treh kardinalnih napakah in treh krucialnih zmotah

METAFORA

Božidar Kante: Metafora, dobesedni pomen in pogovorna implikacija

Nenad Miščević: Pojmovne metafore in njihova semantika

Olga Markič: Metafora in kognitivna znanost

Victor Kennedy: Ironični popravki kompleksnih vizualnih metafor

Dunja Jutronjić: Epitafi in metafore

Danilo Šuster: Metafore, šale in protidejstveniki

Andrej Ule: Metafora in preslikava

Borut Cerkovnik: Različnost sistemov kot pogoj možnosti metafore

Marko Uršič: Metafora Uma kot »žive sfere« v Plotinovi Enneadi VI.7

Bojan Borstner: Akvinec: predikacija, participacija, analogija

Matjaž Potrč: Metafora in njen kognitivni kontekst

Bojan Žalec: Metaforične reprezentacije

PREVOD

Galen Strawson: Nemožnost moralne odgovornosti

RECENZIJE

An Introduction to Political Philosophy

What Infants Know

Oko i svijet

 

Capture2, 1997

Bojan Borstner: Realizmi – razlike so očitne

Matjaž Potrč: Kognitivna funkcija prehoda

Miklavž Vospernik: Strukturalna teorija znanosti in meritve

DIALOG

Danilo Šuster: Med realizmom in antirealizmom

Bojan Borstner: O znanju, znanosti in stvarnosti

PREVODI IN ŠTUDIJE

Lewis Carroll: Kaj je želva rekla Ahilu?

Danilo Šuster: Logika in skepticizem

Ludwig Wittgenstein: Nekaj pripomb k logični formi

Borut Cerkovnik: Stališče pripomb k logični formi

Judith Jarvis Thomson: V zagovor abortusa

Snežana Prijić: Uvod v razpravo o splavu

RECENZIJE

Coming to Our Senses – A Naturalist Program for Semantic Localism

Is There a God?

Wittgenstein for Beginners

Biomedical Tehnology and Human Rights

 

Capture1, 1997

UVODNIK

Danilo Šuster: Svoboda kot sposobnost

Božidar Kante: Metafora

Olga Markič: Klasična kognitivna znanost in simbolni modeli

Miklavž Vospernik: Osnovni filozofski problemi meritev

Friderik Klampfer: Čemu biti moralen?

DIALOG

Bojan Borstner: O treh kardinalnih napakah in treh krucialnih zmotah

IZ ZGODOVINE FILOZOFIJE

Andrej Ule: Leibniz z Wittgensteinom – forma kot možnost strukture

Borut Cerkovnik: Predmet kot bivajoče v dejstvih sveta

Bojan Žale: Spoznavna teorija zgodnjega Vebra

PREVOD

Joel Feinberg: Pravice živali in še nerojenih generacij

RECENZIJE

Plato’s Meno in focus

Noam Chomsky, Critical Assessment

Contemporary Materialism

The Mechanical Mind

Inference, Explanation, and Other Frustrations